INVESTUJTE SE ZHODNOCENÍM
AŽ 10 % p.a.

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Investičním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména ve formě přímých či nepřímých investic do nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor včetně výstavby nových nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor po celé České republice. Počítáme i s účastí v nemovitostních a jiných společnostech, s poskytováním zápůjček a úvěrů či s investicemi do jiných doplňkových aktiv s předpokládaným nadstandardním výnosem v rámci České republiky a Evropské unie.

Investiční strategie
Development a investice v nemovitostech

Výnos akcií
7,1 % p.a. pro prioritní investiční akcie

Aktuální hodnota majetku

872 601 830Kč k 30.11.2022

PROČ INVESTOVAT

  • Nadstandardní výnos prioritních investičních akcií až 7,1 % p.a.
  • Dlouhodobé investování do reálných hodnot se stabilním růstem
  • Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladatelem fondu)
  • Profesionální správa majetku
  • Nízké vstupní a výstupní poplatky
  • Kontrola nakládání s majetkem fondu depozitářem (CYRRUS, a.s.)
  • Nižší 5% sazba daně z příjmů pro investiční fondy
  • Dohled České národní banky
  • Možnost osvobození od daně z příjmů při odkupu investičních akcií po 3 letech
  • Vyšší míra diverzifikace portfolia

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Typ fondu Fond kvalifikovaných investorů
Zaměření fondu Investice do účastí v kapitálových společnostech
Frekvence úpisu investičních akcií (IA) Měsíčně
Cenný papír Prioritní investiční akcie
Odkupy IA Na požádání se splatností 90-180 dní
Veřejná obchodovatelnost Ne
Doba trvání fondu Na dobu neurčitou (od 1. 6. 2017)
Minimální investice klienta 1 mil. Kč (pro § 272 odst. 1 písm. i) bod 2 Zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech), jinak 3,5 mil. Kč
Investiční horizont klienta Střednědobý, 4 roky
Vstupní poplatek až 3 %
Výstupní poplatek 0 % po 3 letech, 5 % do 3 let
Obhospodařovatel a administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Náklady fondu Maximálně 2 % p.a. z průměrné hodnoty aktiv
Opce fondu Fond má právo uplatnit odkup investičních akcií za aktuální cenu investičních akcií platnou pro kalendářní měsíc, ve kterém bylo právo odkupu ze strany fondu uplatněno
Depozitář CYRRUS, a.s.
Auditor PKF APOGEO Audit, s.r.o.
Regulace a právní řád Česká národní banka a Česká republika
Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech

PŘÍLOHY KE STAŽENÍ

Sdělení klíčových informací – KID

Memorandum

UPOZORNĚNÍ PRO INVESTORY

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.