Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

O společnosti

Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. získal oprávnění k činnosti fondu kvalifikovaných investorů od 6. 6. 2017 zápisem oprávnění do obchodního rejstříku. Fond Nemomax je oprávněn vyvíjet svou činnost rovněž na základě zápisu společnosti do seznamu investičních fondů s právní osobností provedeného Českou národní bankou k datu 1. června 2017.

Fond Nemomax v současnosti zahajuje svou činnost investičního fondu a nabízí investování výhradně pro kvalifikované investory ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech ve znění pozdějších předpisů (ZISIF). Jedná se o fond s proměnným základním kapitálem a vnitřní struktura jeho orgánů je monistická (statutární ředitel a správní rada).

Fond Nemomax vydává akcie dvojího druhu (zakladatelské a investiční). S investičními akciemi je spojeno právo na její odkoupení na žádost jejího vlastníka na účet společnosti. S investičními akciemi není spojeno hlasovací právo kromě případů upravených výslovně zákonem.

Fond se zaměřuje převážně na provádění investic do účastí v kapitálových obchodních společnostech, zejména vlastnících nemovitosti, dále do nákupu a prodeje investičních cenných papírů, do nástrojů peněžního trhu, do pohledávek na výplatu peněžních prostředků z vkladů na účtu vedeného v bankách nebo zahraničních bankách a do úvěrů a zápůjček poskytnutých Fondem. Fond Nemomax může nabývat i jiná aktiva, zejména nemovitosti, ale pouze jako svou doplňkovou investiční činnost. Fond Nemomax je nesamosprávným fondem kvalifikovaných investorů s právní osobností, jehož statutárním ředitelem je společnost AVANT investiční společnost, a.s., jejímž prostřednictvím se fond obhospodařuje a provádí svou administraci. Činnost depozitáře zajišťuje ČSOB, a.s.

Fond má ustaven Investiční výbor ve složení: Bc. Jan Jedlička, Ondřej Tauchen, DiS, a Mgr. Karel Nejtek.

 

Výpis z obchodního rejstříku

Sdělení klíčových informací - KID

CRS a FATCA - prověřovací, zjišťovací a oznamovací povinnost o investorech na specializovaný finanční úřad

 

Upozornění pro investory: Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návaznost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se održáží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatních a nákladech fondu.