O SPOLEČNOSTI

Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. získal oprávnění k činnosti fondu kvalifikovaných investorů dne 6. 6. 2017.  Fond Nemomax je oprávněn vyvíjet svou činnost rovněž na základě zápisu společnosti do seznamu investičních fondů s právní osobností provedeného Českou národní bankou k datu 1. června 2017.

Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. je fond kvalifikovaných investorů. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Fond Nemomax je nesamosprávným fondem kvalifikovaných investorů s právní osobností, jehož statutárním orgánem je společnost AVANT investiční společnost, a.s., se sídlem CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, IČO 27590241, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11040, jejímž prostřednictvím je fond obhospodařován a administrován. Činnost depozitáře zajišťuje CYRRUS, a.s.

Fond se zaměřuje převážně na provádění investic do účastí v kapitálových obchodních společnostech, zejména vlastnících nemovitosti, dále do nákupu a prodeje investičních cenných papírů, do nástrojů peněžního trhu, do pohledávek na výplatu peněžních prostředků z vkladů na účtu vedeného v bankách nebo zahraničních bankách a do úvěrů a zápůjček poskytnutých Fondem. Fond Nemomax může nabývat i jiná aktiva, zejména nemovitosti, ale pouze jako svou doplňkovou investiční činnost. Minimální investiční horizont fondu je 4 roky. Detailní informace obsahuje statut fondu a Sdělení klíčových informací (KID). Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na webových stránkách www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

DOZORČÍ RADA

Jan Jedlička

Bc. Jan Jedlička

předseda dozorčí rady

Petr Pečenka

Mgr. Petr Pečenka, Ph.D, MBA

člen dozorčí rady

Ondrej Tauchen

Ondřej Tauchen

člen dozorčí rady

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

název společnosti Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
identifikační číslo 04622669
zápis v rejstříku Zapsaná u rejstříkového soudu v Praze pod spisovou značkou B 21196
sídlo Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle
základní kapitál 2 000 000 Kč
auditor APOGEO Audit, s.r.o.
předmět činnosti Činnost fondu kvalifikovaných investorů podle ustanovení § 95 odst. 1 písm.
a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech,
ve znění pozdějších předpisů
člen představenstva AVANT investiční společnost, a.s.
dozorčí rada Bc. Jan Jedlička
Mgr. Petr Pečenka, Ph.D, MBA
Ondřej Tauchen

ČLEN PŘEDSTAVENSTVA

AVANT investiční společnost, a.s. se specializuje na zakládání a správu fondů kvalifikovaných investorů. V posledních třech letech se stal AVANT nejdynamičtěji rostoucí investiční společnosti v České republice a v současnosti se jedná o největší investiční společnost na trhu fondů kvalifikovaných investorů vůbec.

AVANT spravuje 75 investičních fondů a podfondů s celkovou hodnotou majetku 37 mld. Kč (údaje k datu 31. 12. 2020). Své postavení na trhu získal AVANT především svým osobním klientským přístupem, zkušenostmi, flexibilitou a kvalitou poskytovaných služeb. Spravované fondy investují do komerčních nemovitostí, bytových projektů, zemědělské půdy, pohledávek, uměleckých děl a majetkových účastí v začínajících projektech či v existujících firmách, kterým pomáhá v dalším rozvoji, financuje obnovitelné zdroje energie.

Máte zájem investovat do některých z našich projektů? Kontaktujte nás na níže uvedených kontaktech, nebo přes kontaktní formulář. Ozveme se Vám  co nejdříve nazpět.

KONTAKT

Nemomax investiční fond s proměnným
základním kapitálem, a.s.

Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4

Mobil: +420 730 184 814
E-mail: investice@nemomax.cz

Najít na mapě | Navigovat

IČO: 04622669
DIČ: CZ04622669

Firma je zapsána u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 21196.

Ochrana osobních údajů